Krise -et vendepunkt. Seminar på Gjøvik. Christian Haugli

23.11.2014 21:10

Hva betyr kriser i et psykologisk perspektiv.

Christian Haugli definerte ordet krise:

Krise - en livssituasjon vi ikke er i stand til å forstå eller mestre ut fra de forutsetninger som måtte foreligge.

Han snakket også om at resiliens er beste prediktor for hvordan det går med oss i livet etter kriser og stressende livshendelser. Resiliens er hentet fra fysikken og betyr hvordan et materiale går tilbake til opprinnelig form etter å ha vært strukket. For et menneske vil det si hvordan vi takler krisene, hvilket mestringspotensiale vi har. Det er mye som virker inn på vår evne til mestring: tro på egen kompetanse, at en er utadvendt, problemløser, at en har god struktur, religion. En familie med godt samhold og struktur, en stabil omsorgsperson, mor i arbeid, optimistisk holdning. Sosialt har det mye å si at en har støtte, arbeid, utdanning, bolig og god økonomi.

Han kom også inn på kriser som potensiale for utvikling, han brukte uttrykket posttraumatisk vekst.


Tilbake